Menu
Udostępnij

Regulamin

 • Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „BLONDME BATTLE”

  • POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1.1. Konkurs „BLONDME Battle” jest konkursem o charakterze międzynarodowym, (dalej „Konkurs”).

   1.2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (dalej “Henkel”).

   1.3. Konkursu będzie trwał od 20 lutego 2017 roku od godziny 00.01 do 30 czerwca 2017 roku, do godziny 23.59. Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji w Międzynarodowej Edycji Konkursu zakończą się do dnia 14.09.2017 r. (dalej nazywanym „Czasem Trwania Konkursu ”)

   1.4 Konkurs zostanie przeprowadzony jednocześnie na stronie internetowej www.blondmebattle.com oraz w serwisie Whats App, Snapchat lub Instagram (dalej nazywane „Strony konkursowe”). Niniejszy Regulamin określa prawa oraz obowiązki uczestników Konkursu

   1.5 Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

   1.6 Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

   1.7 Pod pojęciami użytymi w dalszej części Regulaminu rozumie się:

   • b) „Fryzjer” - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiadają pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która wykonuje zawód fryzjera/posiada uprawnienia fryzjerskie.
   • c) „Uczestnik” – Fryzjer, które zaakceptowały zasady i warunki uczestnictwa w konkursie i umieściły zdjęcie lub film wideo ze stworzonym przez siebie stylizacją blond na stronie internetowej www.blondmebattle.com, Whats App, Snapchat lub Instagram z #BLONDMEBATTLE oraz #TEAMKIMVO lub #TEAMLESLEY.
   • d) „Zgłoszenie” – zdjęcie lub film wideo ze stworzonym przez siebie stylizacją blond na stronie internetowej www.blondmebattle.com, Whats App, Snapchat lub Instagram opisaną #BLONDMEBATTLE oraz #TEAMKIMVO lub #TEAMLESLEY:
    • i. powinno być oznaczone hashtagiem #BLONDMEBATTLE oraz #TEAMKIMVO lub #TEAMLESLEY
    • ii. powinno być wynikiem osobistej twórczości,
    • iii. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, ,
    • iv. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku,
   • d) „Zwycięzca” – Uczestnik Konkursu wytypowany do nagrody w Konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • e) „Nagroda” – nagrody opisane w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;
   • f) „Strona konkursowa” strona internetowa www.blondmebattle.com
  • CZAS TRWANIA KONKUSU

   2.1 Konkurs będzie trwał od 20 lutego 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku

   2.2 Czynności związane z przyznawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji w zakończą się do dnia 30.08.2017 r. (dalej nazywanym „Czasem Trwania Konkursu ”)

  • UCZESTNICY KONKURSU

   3.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

   3.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną.

   3.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w ust.

   3.3. powyżej. Przez członków rodziny rozumie się małżonków, rodziców oraz rodziców i rodzeństwo małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonków i dzieci rodzeństwa, a także osoby przysposabiające lub pozostające w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wyżej wymienionych.

  • ZASADY KONKURSU

   4.1. Aby wziąć udział w Konkursie:

   • Uczestnik powinien stworzyć materiał video lub zdjęcie, na którym przedstawi swoją koloryzację blond inspirowaną jedną z trzech koloryzacji blond wykonanych przez Kim Vo lub Lesley Jannison w ramach kolekcji BLONDME.
   • Uczestnik powinien opublikować swoje Zgłoszenie na jednej ze Stron Konkursowych:
    • www.blondmebattle.com,
    • w serwisie Whats App,
    • w serwisie Snapchat
    • w serwisie Instagram
   • Każde Zgłoszenie w serwisie Whats App, Snapchat i Instagram powinno być oznaczone hashtagiem #BLONDMEBATTLE oraz #TEAMKIMVO lub #TEAMLESLEY
   • Uczestnik musi wypełnić Formularz zgłoszeniowy, w którym poda imię, nazwisko oraz adres e-mail.

   4.2 Podanie danych oraz wyrażenie zgody w zakresie m.in. przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku, jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody powoduje, iż uczestnictwo w Konkursie nie jest możliwe.

   4.3 Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie do udziału w konkursie deklaruje, że posiada zgodę osoby przedstawionej w pracy konkursowej na wykorzystanie jego/jej wizerunku oraz jest właścicielem autorskich praw majątkowych do zdjęcia

   4.4 Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do jakiegokolwiek zgłoszonego do Konkursu Zgłoszenia na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

   • a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
   • b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   • c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
   • d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
   • e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
   • f) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
   • g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
   • h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
   • i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. Ponadto Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

   4.5 Zdjęcia i zgłoszenia udziału w Konkursie nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości, obrażające uczucia religijne, o treściach pornograficznych i niezgodnych z prawem, sprzeczne z interesami Organizatora lub o złych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wykluczone z Konkursu.

  • ZWYCIĘZCY I NAGRODY

   5.1. Zwycięzców Konkursu w Konkursie wyłoni jury, w którego skład wchodzą Linh Phan, Simon Ellis, Kim Vo, Lesley Jennison oraz Alex Kontier

   5.2. Jury wybierze spośród wszystkich prac nadesłanych na Konkurs Zwycięzcę, uwzględniając zgodność z przedmiotem konkursu:

   • • przekaz
   • • trafność i oryginalność ujęcia tematu
   • • kreatywność
   • • wkład i zaangażowanie w pracę

   5.3. Jury do dnia 30.08.2017 r., wyłoni Zwycięzcę Konkursu.

   5.4. W przypadku, gdy Uczestnicy Konkursu nadeślą identyczną propozycję Zdjęcia, Organizator przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, który z Uczestników Konkursu jest autorem danego Zgłoszenia, które weźmie udział w Konkursie. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Organizator nie będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, który z Uczestników Konkursu jest autorem danej stylizacji, lub Organizator stwierdzi, że każdy z Uczestników Konkursu sporządził samodzielnie taką samą lub podobną stylizację, weźmie pod uwagę czas przesłania Zgłoszenia. Powyższe nie wyklucza prawa Uczestnika Konkursu, któremu odmówiono przyjęcia zgłoszenia, do dochodzenia autorstwa swojego zdjęcia przeciw drugiemu Uczestnikowi Konkursu na drodze sądowej.

   5.5 Nagrodą w Konkursie jest wycieczka do Los Angeles dla dwóch osób o wartości max. 10.000 € dla Fryzjera, który oznaczył video lub zdjęcie #BLONDMEBATTLE oraz #TEAMKIMVO oraz wycieczka do Londynu dla dwóch osób o wartości max. 10.000 € dla Fryzjera, który oznaczył video lub zdjęcie #BLONDMEBATTLE oraz #TEAMLESLEY. W cenę wliczone są: przeloty w obie strony w klasie ekonomicznej z 1 lotniska w stolicy kraju Uczestnika do Los Angeles lub Londynu, 3 noce w pokoju dwuosobowym z pełnym wyżywieniem, spotkanie z Kim Vo w Los Angeles lub Lessley Jannison w Londynie, transport w miejscu pobytu.

   5.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawno-podatkowe wynikające z uczestnictwa w konkursie „BLONDMEBATTLE”

   5.7 Zwycięzcy zostaną poinformowani o wytypowaniu Nagrody Głównej w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na adres e-mail Uczestnika podany w zgłoszeniu do Konkursu, o którym mowa w pkt. 4.1 Regulaminu lub poprzez Instagram albo Whats App. Zwycięzca ma obowiązek odpowiedzieć na wiadomość o wytypowaniu do Nagrody i w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości o wytypowaniu do Nagrody poprzez zwrotną wiadomość e-mail potwierdzić odbiór Nagrody.

   5.7 W przypadku, w którym Zwycięzca nie potwierdzi w wyznaczonym przez Organizatora terminie odbioru Nagrody, traci prawo do Nagrody, która przechodzi na rzecz Organizatora

   5.8 Nagroda zostanie zrealizowana pomiędzy lipcem a grudniem 2017 roku. Jeżeli nagroda nie zostanie zrealizowana w podanym terminie, nagroda traci ważność.

   5.9 Nagroda w postaci wycieczki do Los Angeles oraz Londynu będzie rezerwowana indywidualnie przez biuro podróży wybrane przez Organizatora w porozumieniu ze Zwycięzcą. Realizacja nagrody będzie podlegać zasadom oraz warunkom biura podróży oraz dostawców w postaci stron trzecich. Zasady i warunki realizacji nagrody są dostępne na żądanie.

   5.10 Uczestnik konkursu oraz jego/jej współtowarzysz podróży, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się czy każda osoba jest w posiadaniu niezbędnej dokumentacji podróżnej (np. wizy jeśli taka jest wymagana) i zdrowotnej. Zaleca się, by wszystkie podróżujące osoby były w posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego oraz każda podróżująca osoba ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, czy niniejsze ubezpieczenie pokrywa wszystkie koszty odpowiadające ich potrzebom.

   5.11 Organizator rości sobie prawo do zastąpienia nagrody inną nagrodą o podobnej wartości, w przypadku gdy pierwotna nagroda nie będzie osiągalna.

   5.12 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelakie koszty związane z nagrodą i które nie są bezpośrednio zawarte w nagrodzie (w tym transport na i z lotniska).

   5.13 Zwycięzcom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrody określone w niniejszym Regulaminie.

   5.14 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika Konkursu, u którego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzi naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa lub, którego działania zostały przez Organizatora uznane za naruszające ogólnie przyjęte dobre obyczaje i normy moralne.

   5.15 Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody w Konkursie na osobę trzecią.

   5.16 Odbiór każdej nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem.

  • REKLAMACJE

   6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie „BLONDME Battle” przez Czas Trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

   6.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

   6.3. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 6.1. powyżej, jak również reklamacje doręczone 7 dni po dacie zakończenia Konkursu nie będą rozpatrywane.

   6.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   7.1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, przyznania oraz wydania Nagród, podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk zwycięzców.

   7.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zakresie, w jakim zostaną podane przez Uczestników Konkursu.

   7.3. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Henkel AG & Co. KGaA z siedzibą w Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany. Dane osobowe Uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zmianami). Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w konkursie nie jest możliwe.

   7.4 W celu cofnięcia udzielonego pozwolenia bądź w celu uzyskania informacji na temat przechowywanych danych, uczestnicy proszeni są o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych przedsiębiorstwa Henkel, np. poprzez wysłanie wiadomości na poniższy adres: Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany bądź na adres e-mail: datenschutz@henkel.com. Przedsiębiorstwo Henkel oraz każdy dostawca zatrudniony przez przedsiębiorstwo Henkel jest zobowiązany do dotrzymania postanowień dotyczących ochrony danych osobowych oraz ustawy medialnej.

   7.5 Po otrzymaniu cofnięcia zgody, wszystkie dane osobowe uczestników zostaną natychmiast usunięte.

   7.6 Dodatkowe informacje związane z ochroną danych osobowych, w szczególności związane z gromadzeniem i wykorzystywaniem danych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej, można znaleźć pod adresem www.henkel.de/privacy-policy.htm

  • PRAWA AUTORSKIE

   8.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z pracą nad zadaniem konkursowego, o którym mowa w pkt. 4.5.

   8.2. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.

  • Wcześniejsze zakończenie konkursu

   9.1 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez wcześniejszego uprzedzenia.

   9.2 Organizator skorzysta z tego prawa w przypadku problemów technicznych (np. wirus w systemie komputerowym, manipulacja lub błąd sprzętu lub oprogramowania komputerowego) bądź z przyczyn prawnych. W takim wypadku, poprawne przeprowadzenie konkursu nie może zostać zagwarantowane.

   9.3 O tyle, o ile takie przerwanie konkursu jest spowodowane postępowaniem uczestnika, Organizator może zażądać rekompensaty od wyżej wymienionej osoby za wszystkie powstałe szkody.

  • Odpowiedzialność prawna

   10.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgłoszeń z powodu awarii technicznych. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest automatycznym potwierdzeniem odbioru.

   10.2 Poza przyznaniem nagrody, Organizator jest wolny od wszelkich zobowiązań.

   10.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i prawne nagrody, która została dostarczona przez współpracującego partnera i/lub niewypłacalność współpracującej firmy i wynikających z tego konsekwencji dla realizacji konkursu i przyznania nagrody. Wszelkie skargi należy kierować do współpracującego partnera.

   10.4 Organizator ponosi odpowiedzialność tylko za szkody materialne i prawne w przypadku złych zamiarów bądź zaniedbania.

   10.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez błędy, opóźnienia bądź zakłócenia w przesyłaniu, awarii sprzętu technicznego, niepoprawnych treści, utracenie bądź skasowanie danych, wirusy lub inne, które mogą powstać podczas uczestnictwa w konkursie.

   10.6 Ograniczenia odpowiedzialności przestają być ważne, jeżeli szkody powstały przez Organizatora (przez organy władzy, pracowników bądź podwykonawców) w wyniku złej wiary lub rażącego niedbalstwa bądź, jeśli szkody wyrządzone są przez naruszenie zobowiązań umownych.

   10.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby wykluczone z Konkursu

  • Inne

   11.1 Jeśli poszczególne zapisy w warunkach uczestnictwa powinny stać się lub stają się nieważne, ważność pozostałych postanowień będzie nienaruszona. Zasady i warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione bez uprzedzenia, przez Organizatora.

   11.2 Stosuje się również ogólne warunki użytkowania Henkel. Warunki te znajdują się na http://www.henkel.pl/cookies

  • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   12.1 Regulamin Konkursu jest dostępny w na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora przez cały Czas trwania Konkursu PL.

   12.2 Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu, Organizatora i wykonawców regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. Wizerunek Nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od rzeczywistego wyglądu.

   12.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Zwycięzcom z powodu:

   • zgłoszenia do Konkursu niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu
   • niedotrzymania przez Uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie w szczególności niezbędnych do wydania nagrody;
   • odmowy przyjęcia Nagrody przez Zwycięzcę;
   • niemożności odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.
 • Umowa o ochronie danych dla uczestników konkursu

  Aby uczestniczyć w konkursie, uczestnik(cy) muszą wpisać wszystkie dane osobowe, wymagane przez pola oznaczone znacznikiem*. Tymi wymaganymi danymi osobowymi są imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wszelkie dalsze informacje powinny zostać przesłane przez uczestnika dobrowolnie.

  Nie jest wymagana rejestracja.

  Ponadto, uczestnik wyraża zgodę by:

  • Organizator bądź dostawca zatrudniony przez Organizatora zgromadziło wszystkie dane przesłane przez uczestnika(ów) jako część niezbędnego procesu związanego z przeprowadzeniem konkursu. O tyle, o ile dane te są niezbędne do dostarczenia nagrody, Organizator przekaże dane osobowe osobom trzecim.
  • Poprzez rejestrację, uczestnik wyraża zgodę, by Organizator i/lub zaangażowana agencja chroniła i przetwarzała dane osobowe w celu przeprowadzenia i przebiegu konkursu online.
  • O tyle, o ile uczestnik(cy) wyrazili zgodę na kontakt ze strony przedstawiciela handlowego marki Schwarzkopf Professional, firma Henkel wykorzysta dane osobowe podane, jako część procesu rejestracji, do następujących celów:
   • Publikacji danych osobowych za pośrednictwem internetu i mediów społecznościowych w celu poinformowania zwycięzcy o wygranej.
   • Gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w celach reklamowych, doradztwa oraz badań rynku, w odniesieniu do produktów kosmetycznych przedsiębiorstwa Organizatora, albo poprzez wiadomości e-mail, zwykłą pocztę, telefon lub wizytę przedstawiciela handlowego.
  • Uczestnik może wziąć udział w konkursie internetowym niezależnie od tego czy niniejsze pozwolenie zostało udzielone.
  • Każde udzielone pozwolenie może zostać cofnięte w dowolnym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.
 • Prawa do użytkowania treści

  Poprzez kliknięcie na polu, uczestnicy wyrażają zgodę, by Henkel AG & Co. KGaA mogło wykorzystać treści podane podczas rejestracji w konkursie online, do następujących celów:

  • Niniejsze treści mogą zostać podane na wszystkich stronach internetowych bądź mediach społecznościowych marki Schwarzkopf Professional.
  • Organizator może ponownie wykorzystać wszystkie treści do promocji marek Schwarzkopf Professional.
  • Organizator może wykorzystać treści do wszystkich materiałów marketingowych (w wersji elektronicznej i drukowanej) do promocji marek Schwarzkopf Professional.

  W tym celu, uczestnicy wyrażają zgodę, by Henkel AG & Co. KGaA wykorzystywało prawa do treści na całym świecie przez nieoznaczony okres czasu. Wykorzystywanie niniejszego prawa uwzględnia prawo do zmiany i ponownego opracowania treści.